Th
Print This
Email This
โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30/06/2560

รายชื่อ จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ
ของหุ้นชำระแล้ว
1. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 487,619,730 41.221
2. นางวาสนา ทวีแสงสกุลไทย 68,640,000 5.802
3. น.ส.อัศนา ทวีแสงสกุลไทย 39,344,360 3.326
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 33,952,435 2.870
5. นายพุฒิพัฒน์ เวศย์วรุตม์ 25,941,975 2.193
6. นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย 22,336,000 1.888
7. นายกิติเมศวร์ เวศย์วรุตม์ 11,500,000 0.972
รวม 689,334,500 58.272