Th
Print This
Email This
โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 29/06/2561

ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น (หุ้น) ร้อยละ
ของหุ้นชำระแล้ว
1. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย 447,619,730 37.397
2. นางวาสนา ทวีแสงสกุลไทย 68,640,000 5.735
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 45,029,735 3.762
4. น.ส.อัศนา ทวีแสงสกุลไทย 39,344,360 3.287
5. นายทนง สุวจนกร 34,000,000 2.841
6. นายพุฒิพัฒน์ เวศย์วรุตม์ 26,041,975 2.176
7. นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย 22,336,000 1.866
8. นายศิริชัย คูอนันต์กุล 13,887,800 1.160
9. นายกิติเมศวร์ เวศย์วรุตม์ 11,857,200 0.991
10. นายวงศกร อรุณจินดาตระกูล 8,874,900 0.741
11. นายสกนธ์ สุวจนกร 8,667,300 0.724
12. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ 8,500,000 0.710
  รวม 734,799,000 61.390