Th
Print This
Email This
การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียนวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียนวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 2 ดาวน์โหลด
รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ดาวน์โหลด
รายละเอียดการจ่ายปันผล ดาวน์โหลด
ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ดาวน์โหลด
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560 และ/หรือ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2560 (แบบรูปเล่ม) ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียนวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 2 ดาวน์โหลด
รายละเอียดการจ่ายปันผล ดาวน์โหลด
ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ดาวน์โหลด
ข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 ที่เสนอขออนุมัติโดยเปรียบเทียบกับ
ปี 2559
ดาวน์โหลด
รายละเอียดการเสนอราคาเข้าเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียง ลงคะแนน ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559 และ/หรือ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2559 แบบรูปเล่ม ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุม : โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียนวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 2 ดาวน์โหลด
รายละเอียดการจ่ายปันผล ดาวน์โหลด
รายละเอียดรายการชื่อบริษัทที่เสนอเพื่อพิจารณาในการเปลี่ยนชื่อ ดาวน์โหลด
ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ดาวน์โหลด
ข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 ที่เสนอขออนุมัติโดยเปรียบเทียบกับ ปี 2558 ดาวน์โหลด
รายละเอียดการเสนอราคาเข้าเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียง ลงคะแนน ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทุในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุม : โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดา กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2558 และ/หรือ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2558 แบบรูปเล่ม ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียนวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ดาวน์โหลด
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 2 ดาวน์โหลด
รายละเอียดการจ่ายปันผล ดาวน์โหลด
ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ดาวน์โหลด
ข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
ใบเสนอราคาการเข้าเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2557 และ/หรือ รายงานความยั่งยืนประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียนวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ดาวน์โหลด
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 2 ดาวน์โหลด
รายละเอียดการจ่ายปันผล ดาวน์โหลด
ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
คำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ดาวน์โหลด
ข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
ใบเสนอราคาการเข้าเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM)

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดาวน์โหลด
สำเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
ฉบับเต็ม ดาวน์โหลด
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
ร่างข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (CHO-W1) ดาวน์โหลด
สำเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) ดาวน์โหลด
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ดาวน์โหลด
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด