Th
Print This
Email This
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

ภาพรวมของผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิต ผสาน และติดตั้งระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวกับยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ รวมทั้งเป็นผู้ผสานเทคโนโลยีระดับโลก เกี่ยวกับระบบราง โลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เข้ากับการจัดการอย่างมืออาชีพ อาทิ รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบิน (Catering Hi-loaders Truck) รถดับเพลิง-รถกู้ภัย รถบรรทุกเครื่องดื่ม รถพ่วง-รถกึ่งพ่วงพิเศษ การรับจ้างบริหารโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV) โครงการบริการงานซ่อมและศูนย์ซ่อมให้แก่ Linfox สำหรับรถบรรทุก รถพ่วง-กึ่งพ่วง ของโครงการ Tesco-Lotus เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) โดยการออกแบบให้เหมาะกับการใช้งาน และงบประมาณให้กับภาคเอกชน และหน่วยงานราชการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจออกแบบ ผลิต ประกอบ และติดตั้งตู้บรรทุกไฟเบอร์กลาสน้ำหนักเบา สำหรับบรรทุกสินค้า อาหารสดและแห้ง ซึ่งหากพิจารณาภาพรวมของผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ พบว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการดำเนินธุรกิจ 2 ลักษณะ ได้แก่ รายได้ตามสัญญา คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ถึงร้อยละ 88 ของรายได้รวม และรายได้จากการขาย และให้บริการ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 12 ถึงร้อยละ 20 ของรายได้รวม

ในปี 2557-2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากธุรกิจหลักตามงบการเงินรวมเท่ากับ 1,513.02 ล้านบาท 1,142.63 ล้านบาท และ 1,058.24 ล้านบาท ตามลำดับ ในปี 2557-2559 บริษัทฯ มีกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม เท่ากับ 97.31 ล้านบาท 35.71 ล้านบาท และ (91.28) ล้านบาท ตามลำดับ

ฐานะทางการเงินของบริษัท

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2557-2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,112.72 ล้านบาท 1,619.38 ล้านบาท และ 1,710.36 ล้านบาท ตามลำดับ

แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2557-2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวมเท่ากับ 476.47 ล้านบาท 922.38 ล้านบาท และ 1,029.36 ล้านบาท ตามลำดับ