Th
Print This
Email This
เครื่องคำนวณการลงทุน
ชื่อย่อหุ้น: CHO
สกุลเงิน: THB
1.36 เปลี่ยนแปลง
+0.05 / 3.82%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 6,191,800
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): วันก่อนหน้า: ช่วงราคาระหว่างวัน:
1.36 / 124,700 1.31 1.32 - 1.38
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): ราคาเปิด: ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์:
1.37 / 476,800 1.34 1.05 - 2.12
ปรับปรุงเมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2561 16:37
จำนวนหุ้น บาท วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %