Th
Print This
Email This
เครื่องคำนวณการลงทุน
ชื่อย่อหุ้น: CHO
สกุลเงิน: THB
1.64 เปลี่ยนแปลง
+0.01 / 0.61%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 832,000
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): วันก่อนหน้า: ช่วงราคาระหว่างวัน:
1.63 / 22,000 1.63 1.63 - 1.65
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): ราคาเปิด: ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์:
1.64 / 75,000 1.63 1.59 - 2.02
ปรับปรุงเมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2560 16:39
จำนวนหุ้น บาท วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %