Th
Print This
Email This
ประวัติบริษัท

ความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

กลุ่มครอบครัวทวีแสงสกุลไทย(หรือ “กลุ่ม ช.ทวี” ) โดยนายชอ ทวีแสงสกุลไทย และนางอุษา ทวีแสงสกุลไทย เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจรถขนส่งในจังหวัดขอนแก่น และเป็นผู้ริเริ่มธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกตั้งแต่ปี 2511 ต่อมาได้ขยายธุรกิจไปยังการผลิต และต่อตัวถังรถบัส ในปี 2523 ได้ขยายการผลิต และต่อตัวถังรถพ่วง-กึ่งพ่วง และรถขนส่งประเภทต่างๆ กลุ่ม ช.ทวี ได้พัฒนาเทคโนโลยีรถพ่วง รถเพื่อการพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง และมีความพิถีพิถันในการออกแบบตัวถังรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับแชสซีรถบรรทุกของลูกค้าเพื่อให้ได้โครงสร้างตัวถังบรรทุกที่แข็งแกร่งทนทานเหมาะสมกับประเภทของงานขนส่ง ใช้งานได้ในทุกสภาพถนน และทนทานต่อทุกสภาพภูมิอากาศ

ในรุ่นที่สองของกลุ่ม ช.ทวี นำโดยนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย บุตรชายของนายชอ ทวีแสงสกุลไทย และนางอุษา ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งจบการศึกษาด้านวิศวกรรมยานยนต์ และการบริหารธุรกิจ จากประเทศญี่ปุ่น มองเห็นแนวโน้มความต้องการของระบบขนถ่ายสินค้าจำนวนมาก ด้วยรถพ่วงพิเศษขนาดใหญ่ รวมทั้งเล็งเห็นถึงความสำคัญของนวัตกรรมด้านการต่อตัวถังรถบรรทุกที่อาศัยเทคโนโลยีชั้นนำจากต่างประเทศ ว่าจะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในอุตสาหกรรมรถพ่วง-กึ่งพ่วงในอนาคต จึงได้ตัดสินใจก่อตั้งบริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (“บริษัทฯ” หรือ “CHO”) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2537 โดยการร่วมทุนระหว่างบริษัทของครอบครัว คือ บริษัทขอนแก่น ช.ทวี (1993) จำกัด (“CTV-1993”) และบริษัทผู้ผลิตตัวถังรถบรรทุก และรถพ่วงชั้นนำจากประเทศเยอรมนี คือDOLL Fahrzeugbau GmbH (“DOLL”)เพื่อประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิตประกอบตัวถัง และติดตั้งระบบวิศวกรรมที่เกี่ยวกับตัวถังรถบรรทุก รถพ่วง และรถขนส่งเพื่อการพาณิชย์ ด้วยทุนจดทะเบียน 10.00ล้านบาทโดย CTV-1993 และกลุ่มผู้ถือหุ้นฝ่ายไทย ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 74 ของทุนจดทะเบียน และ DOLL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 26 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ CTV-1993 (เดิมชื่อ “บริษัท ช.รวมทวีอินดัสตรี้ จำกัด” และเปลี่ยนชื่อเมื่อ 28 พฤษภาคม 2536) และ DOLL (เดิมชื่อ Emil Doll ) มีประสบการณ์ด้านการผลิต และประกอบตัวถังรถเพื่อการพาณิชย์มาเป็นเวลานานซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

 • CTV-1993 เริ่มธุรกิจผลิต และประกอบตัวถังรถบรรทุก ตัวถังรถบัส และได้พัฒนาเทคโนโลยีการบรรทุกขนส่งในประเทศไทยตั้งแต่ปี2533 ปัจจุบัน CTV-1993 ไม่ได้ประกอบธุรกิจผลิต และประกอบตัวถังรถ โดยเปลี่ยนไปประกอบธุรกิจจำหน่ายหัวรถบรรทุก รถพ่วงทุกชนิด และให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุก
 • DOLL เริ่มธุรกิจผลิต และประกอบตัวถังรถบรรทุก และรถพ่วงชนิดพิเศษตั้งแต่ปี 2465 (สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 1)ซึ่ง DOLL มีความสามารถในการผลิตรถพ่วงพิเศษสำหรับบรรทุกวัสดุที่มีน้ำหนักมากและมีขนาดใหญ่รวมถึงวัสดุที่มีความยาวเป็นพิเศษ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

นอกจากนี้ ในปี 2548 บริษัทฯ ได้ร่วมทุนกับนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสก่อตั้ง “บริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จำกัด” (“CTV-TMT”) ด้วยทุนจดทะเบียน 10.00 ล้านบาทโดย CHO ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียน และนักธุรกิจชาวฝรั่งเศส ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต ประกอบและติดตั้งตู้บรรทุกห้องเย็นไฟเบอร์กลาส น้ำหนักเบา สำหรับรถขนส่งสินค้า อาหารสด และแห้ง เพื่อรักษาคุณภาพสินค้าจนถึงปลายทาง ทั้งด้านรูปร่าง คุณภาพ ตลอดจนอุณหภูมิของสินค้า ให้คงอยู่ในสภาพเดียวกันกับก่อนทำการขนส่ง ปัจจุบัน CHO ถือหุ้นใน CTV-TMT ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่มผู้ถือหุ้น โดยนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ และปัจจุบันยังคงเป็นกรรมการ และผู้บริหารหลัก ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในส่วน CTV-1993 ถืออยู่ทั้งหมดนับตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา ส่งผลให้กลุ่มทวีแสงสกุลไทย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมร้อยละ 93.18 ของทุนจดทะเบียนก่อน การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: “IPO”) ในระหว่างวันที่ 2-7 พฤษภาคม 2556โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียน และเรียกชำระเพิ่มจำนวน 50.00 ล้านบาท และนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอไอ ต่อมา บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 1 (“CHO-W1”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่าในวันที่ 28 ตุลาคม 2556 จำนวน 360 ล้านหน่วย ในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และจดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ จำนวน 90 ล้านบาท โดยให้สิทธิในการแปลงเป็นหุ้นสามัญ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคา 0.50 บาทต่อหุ้น และบริษัทฯ ปรับอัตราการใช้สิทธิใหม่ตั้งแต่การใช้สิทธิครั้งที่ 7 และการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายครั้งที่ 8 เป็น 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ต่อ 1.1 หุ้นสามัญ ในราคา 0.454 บาทต่อหุ้น โดยมีอายุ 3 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 1 ปี คือเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 และทุกวันสุดท้ายของทุกไตรมาส จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการใช้สิทธิ ทำให้โครงสร้างทุนมีการเปลี่ยนแปลงโดย ณ 30 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 296,972,494.50 บาท มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 295,735,443.25 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มีการใช้สิทธิ CHO-W1 ทั้งหมด 8 ครั้ง รวมจำนวนใช้สิทธิทั้งหมด 355,575,489 หน่วย มีจำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ 4,756,940 หุ้น

ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเป็นมา และพัฒนาการที่สำคัญ ดังนี้

ปี 2560

ปี 2560 :
 • บริษัทฯ ขยายสาขาศูนย์ซ่อมเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ในชื่อ "สิบล้อ 24 ชั่วโมง by CHO" แห่งแรกที่จังหวัดชลบุรี เปิดให้บริการซ่อมบำรุงรถบรรทุก เครื่องยนต์ ตังถัง หางพ่วง ระบบช่วงล่าง ระบบไฟฟ้า และจำหน่ายอะไหล่ต่างๆ
 • เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 บริษัทฯ ได้ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 1,237,051.25 บาทจากการตัดจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 4,948,205 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลประจำปี 2558 และส่วนที่เหลือจากการรองรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1(CHO-W1)
 • เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง สาขาโลจิสติกส์ สาขาเมคาทรอนิกส์และสาขาออโตเมชัน (ขอนแก่น) ได้มอบวุฒิบัตรและติดดาว 3 ดวง ให้กับพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 • บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาให้เช่ากับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เพื่อให้เช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ (E-Ticket) บนรถโดยสารประจำทาง จำนวน 2,600 คัน ที่บริษัทได้ชนะการประมูลมูลค่าโครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,665,000,000 บาท
 • เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ลงนาม MOU “โครงการบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ KTB Digital Platform ในโครงการขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ (KHONKAEN Smart City)” ร่วมกับ ธ.กรุงไทย (KTB) ขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) และจัมป์อัพ (JUMPUP) เพื่อการสนับสนุนข้อมูลและให้ความร่วมมือระหว่างกันในงานบริหารจัดการทางการเงิน อาทิ ออกบัตร e-Money Card การรับชำระด้วย QR Code ผ่านอุปกรณ์ Smart Device ภายใต้ระบบงานมาตรฐานของ KTB
 • เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้ตั้งกิจการค้าร่วม (Consortium) กับบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในนาม “กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO” เพื่อเข้าร่วมเสนอราคาโครงการซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าชธรรมชาติ (NGV) ให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร และได้ลงนามในสัญญาฯ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้น 4,261 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แบ่งเป็นรถโดยสารมูลค่า 1,891 ล้านบาท และว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาตลอดระยะเวลา 10 ปี รวม 2,370 ล้านบาท
 • เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ร่วมลงทุนกับบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด เพื่อเข้าร่วมประมูลโครงการขอนแก่นพัฒนาเมืองในอัตราส่วนร้อยละ 49
 • เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ เข้ายื่นประมูลโครงการขอนแก่นพัฒนาเมือง 2 โครงการ โดยกิจการร่วมค้า CKKM และโดยนิติบุคคลร่วมทำงาน KLRTT โดยผลประมูลยังไม่กำหนดอย่างชัดเจน

ปี 2559

ปี 2559 :
 • เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 1 (CHO-W1) ครั้งที่ 6 จำนวน 4,432,100 หน่วย และบริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 จาก 228,478,200 บาท เป็น229,586,225 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวน 2,216,050 บาท เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
 • บริษัทฯ เซ็นสัญญากับบริษัทเอสเอพี (ประเทศไทย) จำกัดซึ่งเป็นผู้ผลิตซอร์ฟแวร์ ERP on Cloud ภายใต้ชื่อโปรแกรม SAP Business By Design เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เพื่อนำระบบมาพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายขององค์กรได้ดียิ่งขึ้นโดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัทเนทติเซนท์จำกัดเป็นที่ปรึกษาสำหรับงาน Implement ระบบ ERP ด้วยโปรแกรม SAP Business By Design เพื่อวางระบบให้เข้ากับธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลจากทุกหน่วยงานของบริษัทฯเชื่อมโยงกันด้วยระบบ ERP เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นยำและรองรับแผนการเปิดศูนย์ซ่อมบำรุงรถเพื่อการพาณิชย์ One Stop Services อีก 8 ศูนย์ทั่วประเทศภายในปี 2561 รวมถึงงานขายและงานบริการหลังการขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆของบริษัทฯได้ทุกที่ทั่วโลก
 • เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจากเดิม บริษัท ช.ทวี ดอลาเซียน จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เพื่อให้จดจำได้ง่ายขึ้น
 • บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ชนิดระบุบชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในชื่อ “หุ้นกู้ของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561” จำนวนรวมไม่เกิน 300,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาทวันที่ออกหุ้นกู้ตามสัญญานี้หมายถึง วันที่ 16 มิถุนายน 2559
 • เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 1 (CHO-W1) ครั้งที่ 7 จำนวน 20,730,850 หน่วย และบริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 จาก 252,497,031.25 บาท เป็น258,198,015 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวน 10,352,986.49 บาท เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
 • เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 1 (CHO-W1) ครั้งที่ 8 (ครั้งสุดท้าย) จำนวน 150,149,713 หน่วย และบริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 จาก 258,198,015 บาท เป็น296,972,494.50 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวน 68,167,969.70 บาท เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
 • บริษัทฯ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือพัฒนารถเกราะล้อยาง สะเทิ้นน้ำ สะเทิ้นบกกับบริษัทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศชั้นนำใน Singapore

ปี 2558

ปี 2558 :
 • บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัทในประเทศเยอรมนี เพื่อนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาพัฒนาระบบอุปกรณ์สำหรับยานยนต์เพื่อการขนส่งที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า และควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์ในไทยโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการทุกระดับของประเทศไทย
 • บริษัทฯ เป็นผู้รับเหมารถเมล์ NGV บริการขนส่งมวลชนรุ่นใหม่ KKU Smart Transit ที่วิ่งภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรับส่งนักศึกษาและประชาชนทั่วไประยะเวลาสัญญาการจ้างเหมา 5 ปีโดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 – 2563 (เริ่ม 1 ตุลาคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 )
 • บริษัทฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ CP ALL และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ทั้ง 3 ฝ่าย ร่วมดำเนินโครงการการพัฒนายานยนต์ และพลังงานทางเลือกในระบบโลจิสติกส์ซึ่งเป็นการพัฒนารถขนส่งเชิงพาณิชย์ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าคันแรกของประเทศไทย
 • บริษัทฯได้ลงนามข้อตกลงความเข้าใจในความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of understanding : MOU) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนานักศึกษา และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และบุคลากรของ CHO เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัย และการบริหารจัดการองค์ความรู้ในด้านการจัดการอุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต์ ขนส่งมวลชน โลจิสติกส์ และระบบราง สู่มาตรฐานสากล
 • บริษัทฯ เปิดศูนย์ซ่อมบริการใหม่ในภาคใต้ของประเทศไทยที่ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 1 (CHO-W1) ครั้งที่ 2 จำนวน 44,778,300 หน่วย และบริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 จาก 191,365,325 บาท เป็น202,559,900 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวน 22,389,150 บาท เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
 • บริษัทฯ เข้าประมูลงานซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน วงเงิน 1,784.85 ล้านบาท และสัญญาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถโดยสารดังกล่าวระยะเวลา 10 ปี วงเงิน 2,446.35 ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และในขอบเขตของงาน (TOR) ได้กำหนดเงื่อนไขการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร โดยมีประกาศจากหน่วยงานรัฐแจ้งว่าบริษัทฯ เป็นผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 และต่อมาบริษัทฯ ได้รับหนังสือยกเลิกการทำสัญญาซื้อรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) และสัญญาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถโดยสารฯ ของหน่วยงานภาครัฐเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558
 • เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 1 (CHO-W1) ครั้งที่ 3 จำนวน 11,268,300 หน่วย และบริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 จาก 202,559,900 บาท เป็น205,376,975 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวน 5,634,150 บาท เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
 • เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 1(CHO-W1) ครั้งที่ 4 จำนวน 3,002,800 หน่วย และบริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 จาก 205,376,975 บาท เป็น206,127,675 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวน 1,501,400 บาท เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
 • เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558 มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 1(CHO-W1) ครั้งที่ 5 จำนวน 89,402,100 หน่วย และบริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 จาก 206,127,675 บาท เป็น228,478,200 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวน 44,701,050 บาท เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ปี 2557

ปี 2557 :
 • บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้จัดการ และคณะกรรมการ CSR (Corporate Social Responsibility) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน
 • บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 1 (CHO-W1) ครั้งที่ 1 จำนวน 46,461,300 หน่วย และบริษัทฯ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 จาก 180,000,000 บาท เป็น 191,365,325บาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวน 22.73 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ